190 câu trắc nghiệm Este, Lipit cơ bản, nâng cao có lời giải chi tiết (P2)

  • 2329 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 40 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Este etyl fomiat có công thức là

Xem đáp án

Đáp án B

HCOOC2H5: etyl fomiat

CH3COOCH3: metyl axetat; HCOOCH=CH2. : Vinyl fomiat; HCOOCH3. : metyl fomiat


Câu 3:

Đốt cháy hoàn toàn 4,2 gam este X, thu được 3,136 lít CO2(đktc) và 2,52 gam H2O. Tên gọi của X là?

Xem đáp án

Đáp án D

Có:

Este no đơn chức mạch hở CnH2nO2


Câu 4:

Este nào sau đây có công thức phân tử C4H8O2

Xem đáp án

Đáp án C

CH3COOC2H5: etyl axetat


Câu 5:

Thuỷ phân hoàn toàn 23,1 gam hỗn hợp 2 este đơn chức, mạch hở bằng dung dịch KOH vừa đủ thu được 29,4 gam một muối và 13,3 gam hỗn hợp 2 ancol đồng đẳng kế tiếp. % khối lượng của este có mol nhỏ hơn là

Xem đáp án

Đáp án B

Bảo toàn khối lượng có: mKOH=msp−meste= 29,4 + 13,3 – 23,1 = 19,6 g

→ nKOH=19,6: 56 = 0,35 mol

Vì este đơn chức, mạch hở

→ MRCOOK=29,4: 0,35 = 84

→ R = 1

→ muối là HCOOK

 ancol= 13,3 : 0,35 = 38

→ 2 ancol = CH3OH;C2H5OH

Áp dụng quy tắc đường chéo ta được

Vậy %


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận