190 câu trắc nghiệm Este, Lipit cơ bản, nâng cao có lời giải chi tiết (P1)

  • 2334 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Đun nóng 6,0 gam CH3COOH với 6,0 gam C2H5OH(có H2SO4 làm xúc tác, hiệu suất phản ứng este hoá bằng 50%). Khối lượng este tạo thành là

Xem đáp án

Đáp án A

nCH3COOH = 0,1 mol → hiệu suất 50% → nCH3COOH = 0,05 mol

mCH3COOC2H5 = 0,05.88= 4,4 (g)


Câu 3:

Cho a mol chất béo X tham gia phản ứng cộng tối đa với 5a mol Br2. Đốt cháy a mol X thu được b mol H2O và V lít CO2 (đktc). Biểu thức liên hệ giữa V, a và b là

Xem đáp án

Đáp án A

Chất béo X (RCOO)3C3H5

X + 5a Br2 → có 5 liên kết pi gốc R thêm 3 liên kết pi ở gốc –COOH → có 8 liên kết pi

Ta có: nCO2-nH2O=(k-1)x (với k là số liên kết pi trong phân tử)

Hay a . (8 – 1) = V22,4-b →V = 22,4. (b + 7a)


Câu 4:

Hỗn hợp E gồm este đơn chức X và este hai chức Y (X, Y đều no, mạch hở). Xà phòng hóa hoàn toàn 40,48 gam E cần vừa đủ 560 ml dung dịch NaOH 1M, thu được hai muối có khối lượng a gam và hỗn hợp T gồm hai ancol có cùng số nguyên tử cacbon. Đốt cháy toàn bộ T, thu được 16,128 lít khí CO2 (đktc) và 19,44 gam H2O. Giá trị a gần nhất với giá trị nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có: Este đơn chức X + Este đa chức Y + NaOH → 2 muối + 2 ancol cùng số nguyên tử C

nNaOH= 0,56 mol , nCO2 = 0,72mol , nH2O =1,08mol

nancol = nH2O − nCO2= 0,36 mol

→ số C trong ancol = nCO2 nancol nCO2nancol =0,720,36

→ Ancol là:

 

Ta có hệ phương trình: 

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có

 mmuoi= 43,12 (g)


Câu 5:

Đốt cháy hoàn toàn 1 lượng hỗn hợp 2 este. Dẫn sản phẩm cháy lần lượt qua bình (1) đựng P2O5 dư và bình (2) đựng dung dịch Ca(OH)2dư, thấy khối lượng bình (1) tăng 6,21 gam, còn bình (2) thì được 34,5 gam kết tủa. Các este trên thuộc loại este nào sau đây ?

Xem đáp án

Đáp án D

- Đốt cháy hỗn hợp este thì: 

nCO2=nCaCO3=mb2100=0,345

- Nhận thấy rằng nCO2=nH2O, nên trong X chỉ chứa các este no, đơn chức, mạch hở.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận