190 câu trắc nghiệm Este, Lipit cơ bản, nâng cao có lời giải chi tiết (P4)

  • 2000 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 40 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Đun nóng 0,2 mol hỗn hợp X gồm hai este đơn chức là đồng phân của nhau với dung dịch KOH vừa đủ, thu được hỗn hợp Y gồm hai ancol và 18,34 gam hỗn hợp Z gồm hai muối, trong đó có a gam muối A và b gam muối B (MA < MB). Đốt cháy toàn bộ Y, thu được CO2 và nước có tổng khối lượng là 21,58 gam. Tỉ lệ của a : b gần nhất với:

Xem đáp án

Đáp án B

Lời giải chi tiết

Vì este đơn chức nên n(este) = n(muối) = n(ancol) = 0,2 mol.

M(muối) = 18,34 : 0,2 = 91,7 → R(trung bình) = 8,7

→ có muối HCOOK và muối RCOOK (trong đó R > 8,7)

 do vậy có ancol CH3OH, ancol trong Y là ancol no.

 

BTKL: m(este) + m(KOH) = m(muối) + m(ancol)

→ m(este) = 14,8 → M(este) = 74 => C3H6O2

Nên 2 este là: HCOOCH3 và CH3COOCH3 có tương ứng 2 muối HCOOK (x mol) và CH3COOK (y mol)

x + y = 0,2

84x + 98y = 18,34

Giải hệ: a = 0,09; b = 0,11.

→ a : b = 0,7


Câu 2:

X là este no, đơn chức; Y là este đơn chức, không no chứa một liên kết đôi C=C (X, Y Cđều mạch hở). Đốt cháy hoàn toàn 0,08 mol hỗn hợp E chứa X, Y (số mol X lớn hơn số mol Y) cần dùng 7,28 lít O2 (đktc). Đun 0,08 mol E với dung dịch NaOH (lấy dư 20% so với phản ứng), cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam rắn khan và hỗn hợp F chứa 2 ancol đồng đẳng kế tiếp. Nung F với CuO thu được hỗn hợp G chứa 2 anđehit, lấy toàn bộ hỗn hợp G tác dụng với AgNO3/NH3 thu được 28,08 gam Ag. Giá trị m là:

Xem đáp án

Đáp án C

Đốt cháy hoàn toàn 0,08 mol E cần 0,325 mol O2.

Đun 0,08 mol E với NaOH dư được rắn và 2 ancol.

Nung hỗn hợp ancol với CuO thu được 2 andehit, andehit tráng bạc được 0,26 mol Ag.

Ta có:  

Nhận thấy: 0,26>0,08.2 mà este đơn chức nên ancol đơn chức.

Do vậy andehit G chứa HCHO vậy andehit còn lại là CH3CHO.

Giải được số mol 2 andehit trên lần lượt là 0,05 và 0,03 mol.

Vậy F gồm 2 ancol là CH3OH 0,05 mol và C2H5OH 0,03 mol.

Do số mol X lớn hơn số mol Y nên

Gọi số mol CO2 và H2O tạo ra khí đốt E là a, b.

Bảo toàn O:  

Đốt cháy X cho CO2 bằng H2O còn Y cho CO2 lớn hơn H2O.

Giải được: a=0,28; b=0,25.

Ta có: 0,05.2+0,03.6=0,28.

Do vậy X là HCOOCH3 còn Y là C3H5COOC2H5.

Vậy rắn gồm HCOONa 0,05 mol, C3H5COONa 0,03 mol và NaOH dư 0,016 mol.

 

m=7,28 gam.

 


Câu 4:

Metyl acrylat có công thức phân tử là

Xem đáp án

Đáp án D

Metyl acrylat: CH2=CHCOOCH3.

=> Chọn đáp án D.


Câu 5:

Cho các chất sau đây phản ứng với nhau:

(1)             CH3COONa + CO2 + H2O

(2)             (CH3COO)2Ca + Na2CO3

(3)             CH3COOH + NaHSO4

(4)             CH3COOH + CaCO3

(5)             C17H35COONa + Ca(HCO3)2

(6)             C6H5ONa + CO2 + H2O

(7)             CH3COONH4 + Ca(OH)2

Số phản ứng không xảy ra là

Xem đáp án

(1)              CH3COONa + CO2 + H2O: Không xảy ra phản ứng.

(2)              (CH3COO)2Ca + Na2CO3CaCO3+2CH3COONa 

(3)               CH3COOH + NaHSO4 : Không xảy ra phản ứng.

(4)              2CH3COOH + CaCO3 (CH3COO)2Ca +CO2+H2O

(5)              2C17H35COONa + Ca(HCO3)2  (C17H35COO)2Ca +2NaHCO3 

(6)              C6H5ONa + CO2 + H2O  C6H5OH+NaHCO3 

(7)              2CH3COONH4 + Ca(OH)2 (CH3COO)2Ca+2NH3+2H2O 

=> Chọn đáp án A.

 

 


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận