Câu hỏi:

25/11/2019 5,830

Trong các polime sau: (1) poli (metyl metacrylat); (2) polistiren; (3) nilon-7; (4) poli (etylen- terephtalat); (5) nilon-6,6; (6) poli (vinyl axetat), các polime là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng là

Trả lời:

Chọn đáp án D

(1) Poli (metyl metacrylat) được điều chế bằng cách trùng hợp metyl metacrylat.

CH2=C(CH3)COOCH3 xt, to, p [-CH2-C(CH3)(COOCH3)-]n.

(2) Polistiren được điều chế bằng cách trùng hợp stiren.

C6H5CH=CH2 xt, to, p [-CH2-CH(C6H5)-]n.

(3) Nilon-7 được điều chế bằng cách trùng ngưng axit 7-aminoheptanoic.

nH2N-(CH2)6-COOH xt, to, p [-HN-(CH2)6-CO-]n + nH2O.

(4) Poli (etylen - terephtalat) được điều chế bằng cách trùng ngưng etylen glicol và axit terephtalic.

nHOCH2CH2OH + nHOOC-C6H4-COOH xt, to, p (-OCH2-CH2OOC-C6H4-CO-)n.

(5) Nilon-6,6 được điều chế bằng cách trùng ngưng hexametylenđiamin và axit ađipic.

nH2N-(CH2)6-NH2 + nHOOC-(CH2)4-COOH xt, to, p [-HN-(CH2)6-NH-OC-(CH2)4-CO-]n + 2nH2O.

(6) Poli (vinyl axetat) được điều chế bằng cách trùng hợp vinyl axetat.

nCH3COOCH=CH2 xt, to, p [-CH2-CH(OOCCH3)-]n.

chọn D.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trùng hợp vinyl xianua (acrilonitrin) thu được chất nào trong các chất sau?

Xem đáp án » 25/11/2019 8,522

Câu 2:

Phân tử khối trung bình của poli (vinyl clorua) (PVC) là 75000. Hệ số polime hóa của PVC là

Xem đáp án » 25/11/2019 6,461

Câu 3:

Tơ nào sau đây thuộc loại tơ thiên nhiên?

Xem đáp án » 25/11/2019 3,808

Câu 4:

Cho dãy các chất: CH2=CHCl, CH2=CH2, CH2=CHCH=CH2, H2NCH2COOH. Số chất trong dãy có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là

Xem đáp án » 25/11/2019 3,641

Câu 5:

Cho các tơ sau: tơ xenlulozơ axetat, tơ capron, tơ nitron, tơ visco, tơ nilon-6,6. Có bao nhiêu tơ thuộc loại tơ poliamit?

Xem đáp án » 25/11/2019 3,407

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »