100 Bài tập Polime và vật liệu polime ôn thi Đại học có lời giải (P1)

  • 1609 lượt thi

  • 45 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Để điều chế 60kg poli (metyl metacrylat) cần tối thiểu m1 kg ancol và m2 kg axit tương ứng. Biết hiệu suất của cả quá trình là 75%. Giá trị của m1, m2 lần lượt là

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Phản ứng este hóa: CH2=C(CH3)COOH + CH3OH CH2=C(CH3)COOCH3 + H2O

sau đó trùng ngưng este:

60 kg polime 0,6 × 103 mol mắt xích metyl metacrylat. Với hiệu suất 75% ta có:

• nancol = 0,6 × 103 ÷ 0,75 = 0,8 × 103 mol → mancol = 0,8 × 103 × 32 = 25,6 × 103 gam 25,6 kg.

• tương tự naxit = 0,8 × 103 mol maxit = 0,8 × 103 × 86 = 68,8 × 103 g 68,8 kg. Chọn D.


Câu 2:

Poli (vinyl axetat) (PVA) được dùng để chế tạo sơn, keo dán. Monome dùng để trùng hợp PVA là

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Poli (vinyl axetat) (PVA) được điều chế từ monome: vinyl axetat CH3COOCH=CH2

Theo đó, đáp án cần chọn là A.


Câu 4:

Polime có cấu trúc mạng lưới không gian là:

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 5:

Khẳng định nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận