Câu hỏi:

25/11/2019 2,177

Để điều chế 60kg poli (metyl metacrylat) cần tối thiểu m1 kg ancol và m2 kg axit tương ứng. Biết hiệu suất của cả quá trình là 75%. Giá trị của m1, m2 lần lượt là

Trả lời:

Chọn đáp án D

Phản ứng este hóa: CH2=C(CH3)COOH + CH3OH CH2=C(CH3)COOCH3 + H2O

sau đó trùng ngưng este:

60 kg polime 0,6 × 103 mol mắt xích metyl metacrylat. Với hiệu suất 75% ta có:

• nancol = 0,6 × 103 ÷ 0,75 = 0,8 × 103 mol → mancol = 0,8 × 103 × 32 = 25,6 × 103 gam 25,6 kg.

• tương tự naxit = 0,8 × 103 mol maxit = 0,8 × 103 × 86 = 68,8 × 103 g 68,8 kg. Chọn D.

LIVESTREAM 2K4 ÔN THI THPT QUỐC GIA 2022


CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trùng hợp vinyl xianua (acrilonitrin) thu được chất nào trong các chất sau?

Xem đáp án » 25/11/2019 6,817

Câu 2:

Phân tử khối trung bình của poli (vinyl clorua) (PVC) là 75000. Hệ số polime hóa của PVC là

Xem đáp án » 25/11/2019 5,972

Câu 3:

Trong các polime sau: (1) poli (metyl metacrylat); (2) polistiren; (3) nilon-7; (4) poli (etylen- terephtalat); (5) nilon-6,6; (6) poli (vinyl axetat), các polime là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng là

Xem đáp án » 25/11/2019 5,182

Câu 4:

Cho dãy các chất: CH2=CHCl, CH2=CH2, CH2=CHCH=CH2, H2NCH2COOH. Số chất trong dãy có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là

Xem đáp án » 25/11/2019 3,399

Câu 5:

Tơ nào sau đây thuộc loại tơ thiên nhiên?

Xem đáp án » 25/11/2019 3,326

Câu 6:

Cho các tơ sau: tơ xenlulozơ axetat, tơ capron, tơ nitron, tơ visco, tơ nilon-6,6. Có bao nhiêu tơ thuộc loại tơ poliamit?

Xem đáp án » 25/11/2019 2,837

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »