100 Bài tập Polime và vật liệu polime ôn thi Đại học có lời giải (P2)

  • 1400 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án

Chọn đáp án B

B sai vì tơ nilon kém bền với nhiệt chọn B.


Câu 2:

Thuỷ phân 1250 gam protein X thu được 425 gam alanin. Nếu phân tử khối của X bằng 100.000 đvC thì số mắt xích alanin có trong phân tử X là

Xem đáp án

Chọn đáp án D

nX = 1250 ÷ 100 000 = 0,0125 mol; nAla = 425 ÷ 89 mol.

số mắt xích Ala = (425 ÷ 89) ÷ 0,0125  382 chọn D.


Câu 3:

Tơ nilon-6,6 được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Tơ nilon-6,6 được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng

hexametylđiaminaxit ađipic như sau:


Câu 4:

Trong các polime: tơ tằm, sợi bông, tơ visco, tơ nilon-6, tơ nitron, những polime có nguồn gốc từ xenlulozo là

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 5:

Quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) thành phân tử lớn (polime) đồng thời giải phóng những phân tử nhỏ khác (thí dụ H2O) được gọi là phản ứng

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) thành phân tử lớn (polime)

đồng thời giải phóng những phân tử nhỏ khác (thí dụ H2O)

được gọi là phản ứng trùng ngưng. Chọn C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận