Câu hỏi:

06/01/2022 2,168

Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions

- Waiter: “Can I help you, sir?”     - Mr. Smith: “I’m looking for a____________ table”

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: D

Kiến thức : Trật tự tính từ

Giải thích:

Ta có cách sắp xếp tính từ. OSASCOMP + N

O - opinion: ý kiến

S- size: kích cỡ

A - Age: tuổi

S - shape: hình dáng

C - colour: màu sắc

O - origin: nguồn gốc

M - material: chất liệu

P -purpose: mục đích

→ fashionable  round wooden → Ta chọn đáp án D

Tạm dịch: “Tôi có thể giúp gì thưa ngài?” - “Tôi đang tìm một chiếc bàn gỗ hình tròn hợp thời trang”

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions

She had butterflies in her stomach ________  having prepared carefully for the interview.

Xem đáp án » 06/01/2022 7,726

Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions

The Gray Wolf, a species (A) reintroduced into (B) their native habitat in Yellowstone National Park,(C) has begun to breed (D) naturally there

Xem đáp án » 09/01/2022 5,781

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions

We haven’t written to each other for two months

Xem đáp án » 09/01/2022 4,558

Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions

_______ to ride a bicycle, he walked to work every morning

Xem đáp án » 09/01/2022 4,174

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions

_______, I will give him the report

Xem đáp án » 06/01/2022 3,938

Câu 6:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions

My aunt used to be a woman of great ________, but now she gets old and looks pale

Xem đáp án » 09/01/2022 1,402

Bình luận


Bình luận