Câu hỏi:

09/01/2022 360

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions

"I’ll take the children to the park," said the husband to his wife

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Kiến thức: Lời nói gián tiếp

Giải thích:

Đề bài: “Anh sẽ đưa các con đến công viên chơi”, người chồng nói với vợ.

A. Người chồng yêu cầu vợ đưa những đứa con đến công viên chơi.

=> SAI do người chồng sẽ là người đưa các con đi chứ không phải người vợ

B. Người chồng đề nghị rằng anh sẽ đưa các con đến công viên để chơi. => ĐÚNG

C. Người chồng khăng khăng đưa các con đến công viên chơi. => SAI về nghĩa.

D. Người chồng thỉnh cầu được đưa các con đi công viên chơi. => SAI về nghĩa.

Cấu trúc khác cần lưu ý:

Request to do st: yêu cầu làm gì

Insist on doing st: khăng khăng làm gì

Offer to do st: đề nghị làm gì

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions

She had butterflies in her stomach ________  having prepared carefully for the interview.

Xem đáp án » 06/01/2022 6,856

Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions

The Gray Wolf, a species (A) reintroduced into (B) their native habitat in Yellowstone National Park,(C) has begun to breed (D) naturally there

Xem đáp án » 09/01/2022 5,146

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions

We haven’t written to each other for two months

Xem đáp án » 09/01/2022 3,922

Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions

_______ to ride a bicycle, he walked to work every morning

Xem đáp án » 09/01/2022 3,781

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions

_______, I will give him the report

Xem đáp án » 06/01/2022 3,502

Câu 6:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions

- Waiter: “Can I help you, sir?”     - Mr. Smith: “I’m looking for a____________ table”

Xem đáp án » 06/01/2022 1,891

Câu 7:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions

My aunt used to be a woman of great ________, but now she gets old and looks pale

Xem đáp án » 09/01/2022 1,272

Bình luận


Bình luận