Câu hỏi:

14/01/2022 201

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Trường (field): bản chất là cột của bảng, thể hiện thuộc tính của chủ thể cần quản lý. Vì vậy trong một trường chỉ có thể có một kiểu dữ liệu.

Đáp án: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để chỉ định khóa chính cho một bảng, sau khi chọn trường, ta thực hiện:

Xem đáp án » 14/01/2022 5,983

Câu 2:

Khi chọn kiểu dữ liệu cho trường THÀNH_TIỀN (bắt buộc kèm theo đơn vị tiền tệ), phải chọn loại nào? 

Xem đáp án » 14/01/2022 753

Câu 3:

Trong cửa sổ CSDL đang làm việc, để tạo cấu trúc bảng trong chế độ thiết kế, thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 14/01/2022 705

Câu 4:

Trong Access, muốn nhập dữ liệu vào cho một bảng, ta thực hiện:

Xem đáp án » 14/01/2022 339

Câu 5:

Để mở một bảng ở chế độ thiết kế, ta chọn bảng đó rồi:

Xem đáp án » 14/01/2022 319

Câu 6:

Trong Access, khi nhập dữ liệu cho bảng, giá trị của field GIOI_TINH là True. Khi đó field GIOI_TINH được xác định kiểu dữ liệu gì?

Xem đáp án » 14/01/2022 261

Bình luận


Bình luận