Trắc nghiệm Tin học 12 Bài 4 (có đáp án): Cấu trúc bảng

  • 349 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Thành phần cơ sở của Access là: 

Xem đáp án

Dữ liệu trong Access được lưu trữ dưới dạng bảng, gồm có các cột và các hàng. Bảng là thành phần cơ sở tạo nên CSDL. Các bảng chứa toàn bộ dữ liệu mà người dùng cần để khai thác.

Đáp án: A


Câu 2:

Để mở một bảng ở chế độ thiết kế, ta chọn bảng đó rồi:

Xem đáp án

Để mở một bảng ở chế độ thiết kế, ta chọn bảng đó rồi Click vào nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học 12 có đáp án (thiết kế).

Đáp án: A


Câu 3:

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai?

Xem đáp án

Trường (field): bản chất là cột của bảng, thể hiện thuộc tính của chủ thể cần quản lý. Vì vậy trong một trường chỉ có thể có một kiểu dữ liệu.

Đáp án: D


Câu 4:

Trong Access, khi nhập dữ liệu cho bảng, giá trị của field GIOI_TINH là True. Khi đó field GIOI_TINH được xác định kiểu dữ liệu gì?

Xem đáp án

Trong Access, khi nhập dữ liệu cho bảng, giá trị của field GIOI_TINH là True. Khi đó field GIOI_TINH được xác định dữ liệu kiểu boolean (hay lôgic) → kiểu dữ liệu trong Access là Yes/ No.

Đáp án: A


Câu 5:

Khi chọn kiểu dữ liệu cho trường THÀNH_TIỀN (bắt buộc kèm theo đơn vị tiền tệ), phải chọn loại nào? 

Xem đáp án

Khi chọn kiểu dữ liệu cho trường THÀNH_TIỀN (bắt buộc kèm theo đơn vị tiền tệ) thì ta chọn dữ liệu kiểu tiền tệ ( Currency).

Đáp án: B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận