Câu hỏi:

14/01/2022 75

Chọn kiểu dữ liệu nào cho truờng điểm “Tóan”, “Lý”,...

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Điểm “Tóan”, “Lý”,... là dữ liệu kiểu số → kiểu dữ liệu trong Access là Number.

Đáp án: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để chỉ định khóa chính cho một bảng, sau khi chọn trường, ta thực hiện:

Xem đáp án » 14/01/2022 6,001

Câu 2:

Khi chọn kiểu dữ liệu cho trường THÀNH_TIỀN (bắt buộc kèm theo đơn vị tiền tệ), phải chọn loại nào? 

Xem đáp án » 14/01/2022 768

Câu 3:

Trong cửa sổ CSDL đang làm việc, để tạo cấu trúc bảng trong chế độ thiết kế, thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 14/01/2022 718

Câu 4:

Trong Access, muốn nhập dữ liệu vào cho một bảng, ta thực hiện:

Xem đáp án » 14/01/2022 358

Câu 5:

Để mở một bảng ở chế độ thiết kế, ta chọn bảng đó rồi:

Xem đáp án » 14/01/2022 328

Câu 6:

Trong Access, khi nhập dữ liệu cho bảng, giá trị của field GIOI_TINH là True. Khi đó field GIOI_TINH được xác định kiểu dữ liệu gì?

Xem đáp án » 14/01/2022 266

Câu 7:

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai?

Xem đáp án » 14/01/2022 205

Bình luận


Bình luận