Câu hỏi:

14/01/2022 6,103

Để chỉ định khóa chính cho một bảng, sau khi chọn trường, ta thực hiện:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Trong Access, muốn thay đổi khóa chính, ta chọn trường muốn chỉ định khóa chính rồi thực hiện: Nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học 12 có đáp án hoặc chọn Edit → Primary Key

Đáp án: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi chọn kiểu dữ liệu cho trường THÀNH_TIỀN (bắt buộc kèm theo đơn vị tiền tệ), phải chọn loại nào? 

Xem đáp án » 14/01/2022 802

Câu 2:

Trong cửa sổ CSDL đang làm việc, để tạo cấu trúc bảng trong chế độ thiết kế, thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 14/01/2022 747

Câu 3:

Trong Access, muốn nhập dữ liệu vào cho một bảng, ta thực hiện:

Xem đáp án » 14/01/2022 377

Câu 4:

Để mở một bảng ở chế độ thiết kế, ta chọn bảng đó rồi:

Xem đáp án » 14/01/2022 345

Câu 5:

Trong Access, khi nhập dữ liệu cho bảng, giá trị của field GIOI_TINH là True. Khi đó field GIOI_TINH được xác định kiểu dữ liệu gì?

Xem đáp án » 14/01/2022 281

Câu 6:

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai?

Xem đáp án » 14/01/2022 216

Bình luận


Bình luận