Câu hỏi:

14/01/2022 330

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

 The car was very expensive and he couldn’t afford it.

Đáp án chính xác
Câu hỏi trong đề:   Trắc nghiệm Unit 1 Writing !!

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: B

Thông tin: too adj for somebody to do something : quá để ai làm gì

Dịch nghĩa: Chiếc xe rất đắt và anh ta không thể mua được nó = B. Chiếc xe quá đắt cho anh ta mua.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

 He prevented his close friend from telling the truth.

Xem đáp án » 14/01/2022 280

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

He expected us to offer him the job.

Xem đáp án » 14/01/2022 274

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

Nobody in the class is as tall as Mike.

Xem đáp án » 14/01/2022 267

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

Unemployment rate is high. This makes many children move back to their parents' house.

Xem đáp án » 14/01/2022 263

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

I am really keen on playing sports.

Xem đáp án » 14/01/2022 245

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

“Please send me to a warm climate” Tom said.

Xem đáp án » 14/01/2022 245

Bình luận


Bình luận