Câu hỏi:

14/01/2022 252

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

“Please send me to a warm climate” Tom said.

Đáp án chính xác
Câu hỏi trong đề:   Trắc nghiệm Unit 1 Writing !!

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: B

Thông tin: (to) beg someone to do something: cầu xin ai làm gì = (to) plead someone for doing something

Dịch nghĩa: “Làm ơn đưa tôi đến nơi có khí hậu ấm áp.” Tom nói

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

 The car was very expensive and he couldn’t afford it.

Xem đáp án » 14/01/2022 330

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

 He prevented his close friend from telling the truth.

Xem đáp án » 14/01/2022 283

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

Nobody in the class is as tall as Mike.

Xem đáp án » 14/01/2022 277

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

He expected us to offer him the job.

Xem đáp án » 14/01/2022 274

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

Unemployment rate is high. This makes many children move back to their parents' house.

Xem đáp án » 14/01/2022 264

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

I am really keen on playing sports.

Xem đáp án » 14/01/2022 254

Bình luận


Bình luận