Câu hỏi:

14/01/2022 192

Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct response to each of the following exchanges.

Jenny: "I think higher living standard is one of the reasons that many people want to be a city dweller." - Mark: “____”

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: A

Dịch nghĩa: Tôi nghĩ mức sống cao hơn là một trong những lý do khiến nhiều người muốn trở thành cư dân thành phố. – Tôi không thể đồng ý hơn.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct response to each of the following exchanges.

Anna: "Personally, I love peaceful and quiet life in rural areas." - Jenny: “__”

Xem đáp án » 14/01/2022 850

Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct response to each of the following exchanges.

Mark: "How do you do?" - Jenny: “____”

Xem đáp án » 14/01/2022 741

Câu 3:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct response to each of the following exchanges.

 Anna: "In my opinion, some people should stay in rural areas as well as work on agriculture." - Mark: “____”

Xem đáp án » 14/01/2022 422

Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct response to each of the following exchanges.

Mark: “____” - Jenny: "I think there are various reasons."

Xem đáp án » 14/01/2022 418

Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án » 14/01/2022 318

Câu 6:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án » 14/01/2022 214

Bình luận


Bình luận