Câu hỏi:

17/01/2022 153

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án D, B, C phát âm là /ə/. Đáp án A phát âm là /æ/

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án » 17/01/2022 228

Câu 2:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án » 17/01/2022 158

Câu 3:

Choose the word which has a different stress pattern from the others.

Xem đáp án » 17/01/2022 132

Câu 4:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án » 17/01/2022 123

Câu 5:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án » 17/01/2022 119

Câu 6:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án » 17/01/2022 108

Bình luận


Bình luận