Câu hỏi:

17/01/2022 110

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: D

Giải thích: Đáp án A, B, C phát âm là /ai/. Đáp án D phát âm là /ʃ/

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án » 17/01/2022 230

Câu 2:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án » 17/01/2022 161

Câu 3:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án » 17/01/2022 155

Câu 4:

Choose the word which has a different stress pattern from the others.

Xem đáp án » 17/01/2022 134

Câu 5:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án » 17/01/2022 129

Câu 6:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án » 17/01/2022 121

Bình luận


Bình luận