Câu hỏi:

17/01/2022 124

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: C

Giải thích: Đáp án A, B, D phát âm là /ei/. Đáp án C phát âm là /ai/

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án » 17/01/2022 228

Câu 2:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án » 17/01/2022 158

Câu 3:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án » 17/01/2022 153

Câu 4:

Choose the word which has a different stress pattern from the others.

Xem đáp án » 17/01/2022 132

Câu 5:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án » 17/01/2022 119

Câu 6:

Find the word which has a different sound in the part underlined.

Xem đáp án » 17/01/2022 108

Bình luận


Bình luận