Câu hỏi:

17/01/2022 411

Khẳng định nào sau đây là đúng? 

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Trong ngôn ngữ Pascal, các chương trình con có thể có hoặc không có tham số hình thức tùy thuộc vào từng chương cụ thể.

Đáp án: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Muốn khai báo x là tham số giá trị và y, z là tham số biến (x, y, z thuộc kiểu Byte) trong thủ tục “ViduTT” thì khai báo nào sau đây là sai?

Xem đáp án » 17/01/2022 16,865

Câu 2:

Kiểu dữ liệu của hàm 

Xem đáp án » 17/01/2022 5,384

Câu 3:

Cho chương trình sau:

Program Chuong_Trinh;

Var a, b, S : byte;

Procedure TD(Var x : byte ; y : byte);

    Var i : byte;

Begin

    i := 5;

writeln(x,‘  ’, y);

x := x + i ;

y := y + i ;

S := x + y ;

Writeln(x,‘  ’, y);

End;

Begin

    Write(‘nhập a và b : ’);

Readln(a, b);

TD(a,b);

Writeln(a,‘  ’, b, ‘  ’, S);

Readln;

End.

Trong chương trình trên có các biến toàn cục là:

Xem đáp án » 17/01/2022 2,969

Câu 4:

Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 17/01/2022 2,565

Câu 5:

Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 17/01/2022 2,410

Câu 6:

Đoạn chương trình sau có lỗi gì?

Procedure End (key : char ) ;

    Begin

           If key = ‘ q ’  then  writeln( ‘ Ket thuc ’ )

    End;

Xem đáp án » 17/01/2022 1,178

Câu 7:

Hãy chọn phương án ghép đúng. Cho thủ tục sau:

Procedure p;

    Var n : integer ;

Begin

…… ……

End ;  

Phạm vi của biến n là :

Xem đáp án » 17/01/2022 1,175

Bình luận


Bình luận