Câu hỏi:

27/01/2022 61

Câu 11. Khi nước đưa tới két làm mát, nước ở ngăn trên là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: A

Giải thích: Vì nước khi vào két sẽ là nước nóng, nước ở ngăn trên chưa được làm mát, sau khi qua giàn ống đi xuống ngăn dưới mới là nước lạnh.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu 5. Đâu không phải là hệ thống làm mát bằng nước?

Xem đáp án » 27/01/2022 905

Câu 2:

Câu 1. Nhiệt độ của chi tiết không vượt quá giới hạn cho phép là nhờ hệ thống nào?

Xem đáp án » 27/01/2022 603

Câu 3:

Câu 2. Theo chất làm mát, hệ thống làm mát được chia làm mấy loại?

Xem đáp án » 27/01/2022 305

Câu 4:

Câu 4. Hệ thống làm mát bằng không khí có chi tiết đặc trưng là:

Xem đáp án » 27/01/2022 171

Câu 5:

Câu 3. Hệ thống làm mát bằng nước có chi tiết đặc trưng là:

Xem đáp án » 27/01/2022 123

Câu 6:

Câu 15. Chi tiết đặc trưng cho hệ thống làm mát bằng nước loại tuần hoàn cưỡng bức là:

Xem đáp án » 27/01/2022 112

Câu 7:

Câu 8. Nước chỉ đi theo một đường là qua đường nối tắt về bơm khi:

Xem đáp án » 27/01/2022 74

Bình luận


Bình luận