Trắc nghiệm Công Nghệ 11 Bài 26: Hệ thống làm mát có đáp án (Mới nhất)

  • 1252 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Câu 1. Nhiệt độ của chi tiết không vượt quá giới hạn cho phép là nhờ hệ thống nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích: Vì hệ thống làm mát có nhiệm vụ giữ cho nhiệt độ của các chi tiết không vượt quá giới hạn cho phép.


Câu 2:

Câu 2. Theo chất làm mát, hệ thống làm mát được chia làm mấy loại?

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích: Theo chất làm mát, hệ thống làm mát được chia làm 2 loại:

+ Hệ thống làm mát bằng nước

+ Hệ thống làm mát bằng không khí


Câu 3:

Câu 3. Hệ thống làm mát bằng nước có chi tiết đặc trưng là:

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Giải thích: Cánh tản nhiệt là chi tiết đặc trưng của hệ thống làm mát bằng không khí.


Câu 4:

Câu 4. Hệ thống làm mát bằng không khí có chi tiết đặc trưng là:

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích: Áo nước là chi tiết đặc trưng của hệ thống làm mát bằng nước.


Câu 5:

Câu 5. Đâu không phải là hệ thống làm mát bằng nước?

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Giải thích: Hệ thống làm mát bằng nước chia làm 3 loại: bốc hơi, đối lưu tự nhiên, tuần hoàn cưỡng bức.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận