Câu hỏi:

21/02/2014 3,835

 Cho các chất: Na2S; Na2CO3; KOH; Na2SO3; CH3COONa; C6H5ONa. Có mấy chất có môi trường bazơ:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Các chất có môi trường bazơ : Na2S; Na2CO3; KOH; Na2SO3; CH3COONa; C6H5ONa.

 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dung dịch A có pH < 7, tác dụng được với dung dịch Ba(NO3)2 tạo kết tủa màu trắng. Tìm dung dịch A:

Xem đáp án » 21/02/2014 13,379

Câu 2:

Cho các chất: Al(OH)3; NaAlO2; Al2O3; Zn(OH)2; Mg(OH)2; ZnO; SO2; NaHCO3; K2HPO4; KHS; KHSO3; Na2ZnO2; AgNO3 và Fe(OH)3. Có mấy chất trong dãy có tính chất lưỡng tính:

Xem đáp án » 21/02/2014 9,123

Câu 3:

Dãy nào vừa phản ứng với dung dịch HCl, vừa phản ứng với dung dịch NaOH:

Xem đáp án » 21/02/2014 6,009

Câu 4:

Cho các chất : NaCl ; AlCl3 ; CuSO4 ; HCl ; AgNO3 ; Ba(OH)2 . Có mấy chất có môi trường axit:

Xem đáp án » 21/02/2014 5,438

Câu 5:

Cho các chất: Al; Al2O3; Al2(SO4)3; Zn(OH)2; ZnO; NH4HCO3; NH4H2PO4; NaHS; KHCO3 và (NH4)2CO3. Số chất vừa phản ứng với dung dịch NaOH, vừa phản ứng với dung dịch HCl là:

Xem đáp án » 21/02/2014 4,576

Câu 6:

Cho các chất: phèn K – Al; C2H5OH ; glucozơ; saccarozơ; tinh bột; dầu ăn; CH3COOH; HCOOCH3; CH3CHO; C3H6; Ca(OH)2 và CH3COONH4; NaHCO3; KAlO2; C2H4(OH)2; Phèn amoni – sắt  . Số chất điện li là:

Xem đáp án » 21/02/2014 4,245

Bình luận


Bình luận