Chất điện li, axit, bazo, muối, lưỡng tính (P1)

  • 7377 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 13 phút

Câu 1:

Cho các chất: phèn K – Al; C2H5OH ; glucozơ; saccarozơ; tinh bột; dầu ăn; CH3COOH; HCOOCH3; CH3CHO; C3H6; Ca(OH)2 và CH3COONH4; NaHCO3; KAlO2; C2H4(OH)2; Phèn amoni – sắt  . Số chất điện li là:

Xem đáp án

Đáp án B

Các chất điện li là : phèn K – Al; CH3COOH; HCOOCH3; Ca(OH)2 ; CH3COONH4 ;  NaHCO3 ; ; KAlO2 ; Phèn amoni – sắt. 7 chất.  

Đáp án B.


Câu 2:

Dung dịch A có pH < 7, tác dụng được với dung dịch Ba(NO3)2 tạo kết tủa màu trắng. Tìm dung dịch A:

Xem đáp án

Đáp án C

+ Dung dịch A có pH < 7 A có tính Axit.

               + A tác dụng với Ba(NO3)2 tạo kết tủa trắng là BaSO4 A có gốc SO42- .

Vậy A là H2SO4 .

Đáp án C.


Câu 3:

Tìm dung dịch B có pH > 7, tác dụng được với dung dịch K2SO4 tạo kết tủa

Xem đáp án

Đáp án C

+ Dung dịch B có pH > 7 ⇒ B có tính Bazo.

               + B tác dụng được với dung dịch K2SO4 tạo kết tủa B có gốc Ba2+ .

Vậy B là Ba(OH)2 .


Câu 4:

Điều khẳng định nào sau đây là sai về các dung dịch sau:

Xem đáp án

Đáp án B

NaHCO3 có pH > 7 nên đáp án  B sai.


Câu 5:

Cho các chất : NaCl ; AlCl3 ; CuSO4 ; HCl ; AgNO3 ; Ba(OH)2 . Có mấy chất có môi trường axit:

Xem đáp án

Đáp án A

Các chất có môi trường Axit là: AlCl3 ; CuSO4 ; HCl ; AgNO3 .

  Có 4 chất.

Đáp án A


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Hoàng Đăng

Bình luận


Bình luận