Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch (P3)

  • 5186 lượt thi

  • 18 câu hỏi

  • 18 phút

Câu 3:

Cho các chất: KOH; Ca(NO3)2; SO3; NaHSO4; Na2SO3 và K2SO4. Số chất phản ứng với dung dịch BaCl2 tạo kết tủa là:

Xem đáp án

Đáp án C

Các chất thỏa mãn là: SO3; NaHSO4; Na2SO3 và K2SO4.

Đáp án C.


Câu 4:

Khi cho dung dịch NaHSO4 vào dung dịch nào sẽ xuất hiện kết tủa:   

Xem đáp án

Đáp án A

NaHSO4 + Ba(NO3)2 BaSO4 + NaNO3 + HNO3

Đáp án A.


Câu 5:

Thí nghiệm nào sau đây có kết tủa tạo ra sau phản ứng:

Xem đáp án

Đáp án D

A.   4NaOH + Cr(NO3)3 3NaNO3 + NaCrO2 + 2H2O

B.    Ca(OH)2 + 2CO2 → Ca(HCO3)2

C.    4HCl + NaAlO2 → NaCl + AlCl3 + 2H2O

D.   3NH3 +  AlCl3 + 3H2O → Al(OH)3 ↓ + 3NH4Cl

Đáp án D.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Hoàng Đăng

Bình luận


Bình luận