Bài tập tổng hợp pH (P5)

  • 5185 lượt thi

  • 24 câu hỏi

  • 24 phút

Câu 1:

Hai dung dịch có pH bằng nhau là: NaOH aM và Ba(OH)2 bM. Quan hệ giữa a và b là:

Xem đáp án

Đáp án D

2 dung dịch có pH bằng nhau nOH-- / NaOH = nOH-- / Ba(OH)2   a = 2b

Đáp án D


Câu 2:

Có V1 ml HCl ( pH = 2 ). Cần thêm V2 ml H2O để được dd HCl mới có pH = 3. Quan hệ V1 và V2 là :

Xem đáp án

Đáp án A

 pH lúc sau = 3 ⇒ [H+] đầu = 10[H+]M lúc sau

 V2 + V1 = 10V1 V2 = 9V1

Đáp án A.


Câu 3:

Trộn dung dịch HCl 0,2M và dung dịch Ba(OH)2 0,2M có V bằng nhau. pH của dung dịch thu được là:

Xem đáp án

Đáp án C

2 dung dịch có thể tích bằng nhau  nOH-/ Ba(OH)2  = 2nH+/ HCl  

H+     +  OH- → H2O

0,2V    0,4V  (mol)

Phản ứng :  0,2V → 0,2V (mol)

  Trong dung dịch thu được có OH-

Trộn 2 dung dịch có cùng thể tích [OH-] dư = 0,2 : 2 = 0,1M

  pH = 13.

Đáp án C.


Câu 4:

Trộn Vml dung dịch NaOH 0,01M với Vml dung dịch HCl 0,03M được dung dịch có pH là:

Xem đáp án

Đáp án B

NaOH + HCl NaCl + H2O

0,01V   0,03V (mol)

Phản ứng:    0,01V   0,01V (mol)

HCl dư ; 0,02V mol

Dung dịch sau khi trộn có thể tích = 2V.

⇒ [H+] = 0,02 : 2 = 0,01 ⇒ pH = 2.


Câu 5:

Cho 40ml dung dịch HCl 0,85M vào 160ml dung dịch gồm Ba(OH)2 0,08M ; KOH 0,04M . pH của dung dịch thu được bằng

Xem đáp án

Đáp án A

nOH-- = 0,032 ,  nH+ = 0,034

H+ dư = 0,034 – 0,032 = 0,002 mol

⇒ [H+] = 0,002 : 0,2  = 0,01⇒  pH = 2.

Đáp án A.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Hoàng Đăng

Bình luận


Bình luận