Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch (P2)

  • 5190 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Cho dung dịch Fe2(SO4)3 phản ứng với dung dịch Na2CO3 thì sản phẩm tạo ra là:

Xem đáp án

Đáp án B

Fe2(SO4)3 phản ứng với dung dịch Na2CO3 không tạo Fe2(CO3)3 mà bị thủy phân thành Fe(OH)3 ; CO2 .

Fe2(SO4)3 + 3Na2CO3 + 3H2O → 3Na2SO4 + 2Fe(OH)3 + 3CO2


Câu 5:

Có các cặp dung dịch sau:  (1) NaCl và AgNO3  ; (2) Na2CO3 và FeCl3  ; (3) Na2CO3 và HCl ; (4) NaOH và MgCl2   ; (5). BaCl2 và NaOH ;       (6). BaCl2 và NaHCO3.  Những cặp nào không xảy ra phản ứng là:

Xem đáp án

Đáp án D

(1)  NaCl + AgNO3 NaNO3 + AgCl ↓.

(2)  2FeCl3 + 3Na2CO3 + 3H2O → 6NaCl + 2Fe(OH)3 + 3CO2.

(3)  Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + H2O +CO2.

(4)  2NaOH + MgCl2 → 2NaCl + Mg(OH)2.

(5)  Không tác dụng.

(6)  Không tác dụng.

Đáp án D.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Hoàng Đăng

Bình luận


Bình luận