Bài toán nhận biết (P4)

  • 5185 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 6 phút

Câu 1:

Thuốc thử dùng để phân biệt 3 dung dịch riêng bit: NaCl, NaHSO4, HCl là:

Xem đáp án

Đáp án A

BaCO3 + NaCl  Không hiện tượng

 BaCO3 + NaHSO4 → BaSO4↓ + NaHCO3

 BaCO3 + HCl → BaCl2 + H2O + CO2

 Đáp án A.


Câu 2:

Cho các dung dịch: AlCl3 ; NaNO3 ; K2CO3 ; NH4NO3 . Nhận biết dãy dung dịch trên bằng một thuốc thử:

Xem đáp án

Đáp án C

Dùng Ba(OH)2 đề nhận biết các dung dịch, với các hiện tượng:

+ AlCl3: ban đầu xuất hiện kết tủa sau đó kết tủa lại tan khi Ba(OH)2

Ba(OH)2   +    AlCl3     BaCl2 + Al(OH)3

Al(OH)3 + Ba(OH)2 → BaAlO2 + H2O

+ K2CO3: xuất hiện kết tủa

  Ba(OH)2   +  K2CO3  → BaCO3↓ + KOH

+ NH4NO3: xuất hiện sủi bọt khí mùi khai

 Ba(OH)2   +  NH4NO3 → Ba(NO3)2 +NH3↑ + H2O

+ NaNO3: Không hiện tượng

Ba(OH)2   +  NaNO3 → Không phản ứng

 Đáp án C.


Câu 3:

Có 3 dd NaOH, HCl, H2SO4đựng trong các lọ mất nhãn. Thuốc thử duy nhất để nhận biết 3dd trên là:

Xem đáp án

Đáp án C

Dùng Đá phấn (CaCO3) nhận biết các dung dịch với các hiện tượng:

   + NaOH: không hiện tượng

CaCO3 + NaOH Không phản ứng

+ HCl: xuất hiện sủi bọt khí

  CaCO3 + HCl    CaCl2 + H2O + CO2

+ H2SO4: xuất hiện sủi bọt khí và có vẩn đục trắng

  CaCO3 +  H2SO4  → CaSO4↓ + H2O + CO2  

         Đáp án C.


Câu 4:

Có 4 dung dịch riêng biệt: Na2SO4,Na2CO3,BaCl2,NaNO3. Chỉ dùng quỳ tím làm thuốc thử thì có thể nhận biết bao nhiêu chất?

Xem đáp án

Đáp án A

  Dùng quỳ tím ⇒ Nhận biết được Na2CO3 làm quỳ tím chuyển xanh

 Dùng Na2CO3 nhận biết được BaCl2 vì có xuất hiện kết tủa trắng

Na2CO3 + BaCl2 → 2NaCl + BaSO4

 Dùng BaCl2 nhận biết được Na2SO4 vì có xuất hiện kết tủa trắng

BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4↓ + 2NaCl

Đáp án A.


Câu 5:

Dùng một thuốc thử nhận ra: NaOH; NaCl; HCl; MgCl2

Xem đáp án

Đáp án D

*  Dùng Phenolphtalein ⇒ nhận biết được NaOH vì làm chuyển phenolphtalein thành màu hồng.

Sau đó dùng NaOH nhận biết các chất còn lại:

 + MgCl2 xuất hiện kết kết tủa

   2NaOH + MgCl2 → Mg(OH)2↓ + 2NaCl

+ 2 chất còn lại không hiện tương

- Lấy kết tủa vừa thu được ở trên để nhận biết 2 chất còn lại:

+ Chất nào hòa tan kết tủa là HCl:

   Mg(OH)2 + 2HCl → MgCl2 + 2H2O

+ Còn lại là NaCl

* Dùng quỳ tím

+ Qùy tím đổi màu xanh là: NaOH

+ Qùy tím đổi màu đỏ là: HCl

+ Qùy tím không đổi màu: NaCl; MgCl2

- Dùng NaOH nhận biết 2 dung dịch NaCl; MgCl2

+ Xuất hiện kết tủa là MgCl2

   2NaOH + MgCl2 → Mg(OH)2↓ + 2NaCl

* Dùng Na2CO3:

- Xuất hiện sủi bọt khí: HCl

2HCl + Na2CO3 → 2NaCl + H2O + CO2↑

- Xuất hiện kết tủa: MgCl2

MgCl2 + Na2CO3 → MgCO3↓ + 2NaCl

- Dùng MgCl2 nhận biết 2 dung dịch: NaOH; NaCl

+ Xuất hiện kết tủa là NaOH:

   2NaOH + MgCl2 → Mg(OH)2↓ + 2NaCl

Đáp án D.  


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Hoàng Đăng

Bình luận


Bình luận