Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch - BTĐT (P6)

  • 5190 lượt thi

  • 26 câu hỏi

  • 26 phút

Câu 1:

Cho 10ml dung dịch X gồm HCl 1M và H2SO4 0,5M. Thể tích dung dịch NaOH 1M cần để trung hoà dung dịch X đã cho là: 

Xem đáp án

Đáp án C

nH+ = 0,01.1 + 2.0,01.0,5 = 0,02

nNaOH = nOH- = nH+ = 0,02 ⇒ VNaOH= 0,02l = 20ml.


Câu 2:

Cho CaCO3 dư vào 500ml dung dịch HCl 0,5M và H2SO4 1M. Thể tích khí CO2 (đktc) tối đa bay ra là:

Xem đáp án

Đáp án B

nH+ = 0,5.0,5 + 0,5.1.2 =1,25

2H+ + CO32- → H2O + CO2

⇒ nCO2 =1/2 n H+ = 0,625 ⇒ V = 14l.


Câu 3:

Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào 100ml dung dịch NaHCO3 1M và Na2CO3 0,5M. Số gam kết tủa là:     

Xem đáp án

Đáp án C

Bảo toàn nguyên tố C:  nBaCO3 = nC/NaHCO3 + nC/ Na2CO3 = 0,15

m = 29,55g.


Câu 4:

Cho dung dịch NaOH dư vào 100ml dung dịch A gồm Ba(HCO3)2 0,5M và BaCl2 0,4M. Số gam kết tủa tạo ra là: 

Xem đáp án

Đáp án C

OH- + HCO3- CO32- + H2O

  nCO32- = 0,1 > nBa2+ = 0,09

   n↓ = n Ba2+ =  0,09 ⇒ m↓ = 17,73g.


Câu 5:

200ml dung dịch A gồm CuSO4 1M và Fe2(SO4)3 0,5M phản ứng với dung dịch NaOH dư. Tìm lượng kết tủa sau phản ứng :      

Xem đáp án

Đáp án D

 

n Cu(OH)2 = 0,2 mol; n Fe(OH)3 = 2n Fe2(SO4)3 = 0,2 mol

m = mCu(OH)2 + mFe(OH)3 = 0,2.98 + 0,2.107 =  41g

 


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Hoàng Đăng

Bình luận


Bình luận