Câu hỏi:

22/02/2014 271

Thí nghiệm nào sau đây có kết tủa tạo ra sau phản ứng:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

A.   4NaOH + Cr(NO3)3 3NaNO3 + NaCrO2 + 2H2O

B.    Ca(OH)2 + 2CO2 → Ca(HCO3)2

C.    4HCl + NaAlO2 → NaCl + AlCl3 + 2H2O

D.   3NH3 +  AlCl3 + 3H2O → Al(OH)3 ↓ + 3NH4Cl

Đáp án D.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho m gam NaOH vào dung dịch chứa m gam HCl thì dung dịch sau phản ứng có môi trường là:

Xem đáp án » 22/02/2014 28,125

Câu 2:

Cho sơ đồ: NaOH + dung dịch X  Fe(OH)2 + dung dịch Y Fe2(SO4)3 + dung dịch ZBaSO4. X, Y, Z lần lượt là:

Xem đáp án » 22/02/2014 7,524

Câu 3:

Cho dung dịch chứa các ion: Na+; H+; Cl-; Ba2+; Mg2+. Nếu không đưa ion lạ vào dung dịch. Dùng dung dịch nào sau đây để tách ra nhiều ion nhất ra khỏi dung dịch:

Xem đáp án » 22/02/2014 5,424

Câu 4:

Cho các chất: HNO3; NaCl; Na2SO4; Ca(OH)2; KHSO4; Mg(NO3)2. Dãy chất tác dụng được với Ba(HCO3)2 là:

Xem đáp án » 22/02/2014 4,238

Câu 5:

 

 Cho sơ đồ phản ứng sau: A A1 A2 A3 A4 A với A là NaOH ; A1; A2; A3; A4 là các hợp chất của Na. Thứ tự dãy chất ứng với A1; A2; A3; A4 là:

 

Xem đáp án » 22/02/2014 3,812

Câu 6:

Cho các phản ứng sau:  X X1 + CO2 ;  X1 + H2X2;   X2 + Y X + Y1 + H2O ;

 X2 + 2YX+Y2 + 2H2O.  X, Y lần lượt là:

Xem đáp án » 22/02/2014 3,676

Câu 7:

Khi cho dung dịch NaHSO4 vào dung dịch nào sẽ xuất hiện kết tủa:   

Xem đáp án » 22/02/2014 2,990

Bình luận


Bình luận