Câu hỏi:

07/03/2022 118

Physical changes are different for everyone, so you don’t need to feel ….. or frustrated.  

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Giải thích:

- self-aware: tự nhận thức

- independent: độc lập

- embarrassed: ngại ngùng

- delighted: vui mừng

Dịch: Thay đổi sinh lý ở mỗi người thì khác nhau, vì vậy bạn không cần phải cảm thấy ngại ngùng hay nản chí.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

In this town, they ………. all the frames in steel.

Xem đáp án » 07/03/2022 1,534

Câu 2:

.......... my cousin is young, she is one of the most skillful artisan in Bat Trang village.  

Xem đáp án » 07/03/2022 356

Câu 3:

My parents told me they…………………….. me that week.  

Xem đáp án » 07/03/2022 218

Câu 4:

There are modern knitting machines. The artisans in my village like using traditional looms. (Make a sentence from each pair of sentences using”Although”)  

Xem đáp án » 07/03/2022 189

Câu 5:

My aunt has got two teenage children, but they don't seem to have good relationship with each other. (Rewrite the sentence, using the word in brackets) (GET)  

Xem đáp án » 07/03/2022 141

Câu 6:

This exhibition is much more interesting than the last one. (complete the sentence in each pair so that it has a similar meaning to the first sentences)  

Xem đáp án » 07/03/2022 138

Bình luận


Bình luận