Câu hỏi:

23/03/2022 559

Nội dung nào sau đây phản ánh đúng nhận định: Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, phong trào công nhân Việt Nam có đầy đủ các điều kiện của một phong trào tự giác?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Đáp án A chọn vì từ khi Đảng ra đời, phong trào công nhân đã có một tổ chức lãnh đạo với đường lối đấu tranh thống nhất.

- Đáp án B loại vì Đảng ra đời = chủ nghĩa Mác – Lê-nin + phong trào công nhân + phong trào yêu nước. Đây là những nhân tố dẫn tới sự ra đời của Đảng. Việc xác định Đảng ra đời gắn với phong trào công nhân, phong trào yêu nước không cho thấy sự phong trào công nhân Việt Nam có đầy đủ các điều kiện của một phong trào tự giác.

- Đáp án C loại vì phong trào công nhân vốn là một bộ phận của phong trào yêu nước. Bên cạnh đó, việc phong trào công nhân không tách rời khỏi phong trào yêu nước không cho thấy phong trào công nhân Việt Nam có đầy đủ các điều kiện của một phong trào tự giác.

- Đáp án D loại vì đây là vai trò, ý nghĩa về sự ra đời của Đảng.

Chọn đáp án A

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi và khu vực Mĩ Latinh sau Chiến tranh thể giới thứ hai đều

Xem đáp án » 23/03/2022 2,705

Câu 2:

Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp (1919 - 1929) đã làm sâu sắc thêm mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội Việt Nam. Đó là mâu thuẫn giữa

Xem đáp án » 23/03/2022 923

Câu 3:

Một yếu tố tác động đến sự xuất hiện xu thể hòa hoãn Đông - Tây trong quan hệ quốc tế từ đầu những năm 70 của thế kỉ XX là gì?

Xem đáp án » 23/03/2022 601

Câu 4:

Nhận định nào dưới đây về Nhật Bản là không đúng?

Xem đáp án » 23/03/2022 566

Câu 5:

Một trong bốn “con rồng” kinh tế châu Á tử nửa sau thế kỉ XX là

Xem đáp án » 23/03/2022 536

Câu 6:

Sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1949) có ý nghĩa quan trọng nào sau đây?

Xem đáp án » 23/03/2022 299

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK