Đề số 1

  • 9019 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Một yếu tố tác động đến sự xuất hiện xu thể hòa hoãn Đông - Tây trong quan hệ quốc tế từ đầu những năm 70 của thế kỉ XX là gì?

Xem đáp án

Một yếu tố tác động đến sự xuất hiện xu thể hòa hoãn Đông - Tây trong quan hệ quốc tế từ đầu những năm 70 của thế kỉ XX là những vấn đề tồn tại giữa hai nhà nước Đức từng bước được giải quyết thông qua việc kí kết tại Bon Hiệp định về những cơ sở của quan hệ giữa Đông Đức và Tây Đức. Nhờ đó, quan hệ căng thẳng ở châu Âu được giảm đi rõ rệt.

Chọn đáp án C


Câu 2:

Nội dung nào sau đây phản ánh đúng nhận định: Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, phong trào công nhân Việt Nam có đầy đủ các điều kiện của một phong trào tự giác?

Xem đáp án

- Đáp án A chọn vì từ khi Đảng ra đời, phong trào công nhân đã có một tổ chức lãnh đạo với đường lối đấu tranh thống nhất.

- Đáp án B loại vì Đảng ra đời = chủ nghĩa Mác – Lê-nin + phong trào công nhân + phong trào yêu nước. Đây là những nhân tố dẫn tới sự ra đời của Đảng. Việc xác định Đảng ra đời gắn với phong trào công nhân, phong trào yêu nước không cho thấy sự phong trào công nhân Việt Nam có đầy đủ các điều kiện của một phong trào tự giác.

- Đáp án C loại vì phong trào công nhân vốn là một bộ phận của phong trào yêu nước. Bên cạnh đó, việc phong trào công nhân không tách rời khỏi phong trào yêu nước không cho thấy phong trào công nhân Việt Nam có đầy đủ các điều kiện của một phong trào tự giác.

- Đáp án D loại vì đây là vai trò, ý nghĩa về sự ra đời của Đảng.

Chọn đáp án A

Câu 3:

Sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1949) có ý nghĩa quan trọng nào sau đây?

Xem đáp án

- Đáp án B loại vì chế độ phong kiến ở Trung Quốc đã bị lật đổ bởi cách mạng Tân Hợi năm 1911.

- Đáp án C, D loại vì cuộc cách mạng Trung Quốc năm 1949 là cuộc cách mạng mang tính dân tộc dân chủ nhưng không mang tính nhân dân vì đây là cuộc nội chiến giữa hai bên là Quốc dân đảng và Đảng Cộng sản.

Chọn đáp án A

Câu 4:

Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp (1919 - 1929) đã làm sâu sắc thêm mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội Việt Nam. Đó là mâu thuẫn giữa

Xem đáp án

Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp (1919 - 1929) đã làm sâu sắc thêm mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội Việt Nam. Đó là mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp.

Chọn đáp án B

Câu 5:

Nhận định nào dưới đây về Nhật Bản là không đúng?

Xem đáp án

- Đáp án A, B, D loại vì đây là nhận định đúng về Nhật Bản.

- Đáp án C đúng vì Nhật đứng dưới chiếc ô bảo trợ hạt nhân của Mĩ nên Nhật không phải là cường quốc hạt nhân.

Chọn đáp án C

Bài thi liên quan:

Đề số 2

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 3

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 4

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 5

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 6

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 7

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 8

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 9

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 10

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 11

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 12

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 13

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 14

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 15

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 16

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 17

40 câu hỏi 50 phút

Đế số 18

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 19

40 câu hỏi 50 phút

Đế số 20

40 câu hỏi 50 phút

Các bài thi hot trong chương:

4.5

Đánh giá trung bình

67%

33%

0%

0%

0%

Nhận xét

X

1 năm trước

Xuân Quỳnh

D

1 năm trước

Dung Nguyễn

L

1 năm trước

Lê Đức Anh

Bình luận


Bình luận

Phạm Văn Lãm
21:57 - 10/04/2022

Câu 22: đáp án là B