Đề số 9

  • 8945 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp đã dẫn tới sự xuất hiện của những giai cấp nào dưới đây?

Xem đáp án
Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp đã dẫn tới sự xuất hiện của hai giai cấp mới là tư sản, tiểu tư sản.
Chọn đáp án D

Câu 2:

Ngày 1-10-1949, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời là kết quả của:

Xem đáp án

Ngày 1-10-1949, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời là kết quả của cuộc nội chiến Quốc Cộng lần 2 (1946-1949).

Chọn đáp án C

Câu 3:

Đặc đểm nổi bật của phong trào dân tộc, dân chủ ở Việt Nam giai đoạn 1919 – 1930 là:

Xem đáp án

A loại vì lúc này thực dân Pháp đã hoàn thành công cuộc xâm lược và bình định nước ta. Thực dân Pháp đã thực hiện chính sách khai thác thuộc địa và cai trị trực tiếp ở Việt Nam.

B loại vì kinh tế nước ta vẫn lạc hậu, kém phát triển; tình hình chính trị - xã hội không ổn định; cuộc đấu tranh trong phong trào yêu nước đang diễn ra theo hai khuynh hướng dân chủ tư sản và vô sản.

C chọn vì giai đoạn 1919 – 1930 diễn ra cuộc đấu tranh giành quyền lãnh đạo giữa khuynh hướng cách mạng vô sản và khuynh hướng cách mạng dân chủ tư sản.

D loại vì tư sản và tiểu tư sản không nắm vai trò lãnh đạo cách mạng.

Chọn đáp án C

Câu 4:

Nguyên nhân nào dưới đây làm cho nền kinh tế Mỹ, Nhật, Tây Âu bị suy thoái từ nửa sau những năm 70 của thế kỉ XX?

Xem đáp án

Do tác động của cuộc khủng hoảng năng lượng thế giới năm 1973, nền kinh tế Mỹ, Nhật, Tây Âu bị suy thoái từ nửa sau những năm 70 của thế kỉ XX.

Chọn đáp án B

Câu 5:

Sự kiện nào dưới đây có ảnh hưởng tích cực đến phong trào cách mạng Việt Nam đầu thế kỉ XX?

Xem đáp án

A loại vì đây là nguyên nhân Pháp tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Việt Nam giai đoạn 1919 – 1929 nhằm bù đắp thiệt hại do chiến tranh gây ra.

B loại vì trật tự này mang lại lợi ích cho các nước thắng trận nhưng lại xác lập sự áp bức, nô dịch của nước tư bản thắng trận đối với không chỉ nước bại trận mà còn với các nước thuộc địa và phụ thuộc, trong đó có Việt Nam.

C loại vì cuộc chiến tranh kết thúc cũng la lúc Pháp chuẩn bị tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Việt Nam giai đoạn 1919 – 1929 nhằm bù đắp thiệt hại do chiến tranh gây ra.

D chọn vì Cách mạng tháng Mười Nga 1917 thành công đã chỉ ra con đường cứu nước mới cho các dân tộc thuộc địa trong đó có Việt Nam, đó là con đường cách mạng vô sản. Đồng thời, Cách mạng tháng Mười Nga 1917 thành công còn cổ vũ và thúc đẩy mạnh mẽ phong trào đấu tranh giành độc lập của nhân dân Việt Nam giai đoạn sau đó.

Chọn đáp án D

Bài thi liên quan:

Đề số 1

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 2

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 3

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 4

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 5

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 6

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 7

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 8

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 10

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 11

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 12

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 13

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 14

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 15

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 16

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 17

40 câu hỏi 50 phút

Đế số 18

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 19

40 câu hỏi 50 phút

Đế số 20

40 câu hỏi 50 phút

Các bài thi hot trong chương:

4.5

Đánh giá trung bình

67%

33%

0%

0%

0%

Nhận xét

X

1 năm trước

Xuân Quỳnh

D

1 năm trước

Dung Nguyễn

L

1 năm trước

Lê Đức Anh

Bình luận


Bình luận