Đề số 14

  • 8951 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Sự kiện đánh dấu Nguyễn Ái Quốc đã tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam là

Xem đáp án

Sự kiện đánh dấu Nguyễn Ái Quốc đã tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam là đọc sơ thào Luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa (7 - 1920).

Chọn đáp án B


Câu 2:

Nguyên nhân cơ bản giúp kinh tế Tây Âu phát triển sau chiến tranh thế giới thứ 2 là

Xem đáp án

Nguyên nhân cơ bản giúp kinh tế Tây Âu phát triển sau chiến tranh thế giới thứ 2 là tận dụng tốt cơ hội bên ngoài (sự viện trợ của Mĩ) và áp dụng thành công khoa học kỹ thuật.

Chọn đáp án D

Câu 3:

Việc có tới hơn 90% cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên đã thể hiện điều gì?

Xem đáp án
Việc có tới hơn 90% cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên đã thể hiện sự ủng hộ, tin tưởng của nhân dân vào Đảng, chính quyền mới, đồng thời phá vỡ âm mưu chống phá của kẻ thù.
Chọn đáp án C

Câu 4:

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai Mỹ thực hiện chính sách đối ngoại như thế nào?

Xem đáp án
Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, về đối ngoại, Mỹ triển khai chiến lược toàn cầu với tham vọng lảm bá chủ thế giới.
Chọn đáp án A

Câu 5:

Điểm khác nhau cơ bản của khoa học với kĩ thuật là gì?

Xem đáp án
Điểm khác nhau cơ bản của khoa học với kĩ thuật là trong cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại thì khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.
Chọn đáp án A

Bài thi liên quan:

Đề số 1

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 2

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 3

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 4

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 5

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 6

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 7

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 8

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 9

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 10

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 11

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 12

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 13

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 15

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 16

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 17

40 câu hỏi 50 phút

Đế số 18

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 19

40 câu hỏi 50 phút

Đế số 20

40 câu hỏi 50 phút

Các bài thi hot trong chương:

4.5

Đánh giá trung bình

67%

33%

0%

0%

0%

Nhận xét

X

1 năm trước

Xuân Quỳnh

D

1 năm trước

Dung Nguyễn

L

1 năm trước

Lê Đức Anh

Bình luận


Bình luận