Đề số 13

  • 8947 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Tổ chức chính trị nào là đại diện tiêu biểu của khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam trong những năm 20 của thế kỉ XX?

Xem đáp án

A, C, D loại vì các tổ chức này đi theo khuynh hướng vô sản.

B chọn vì tổ chức này đi theo khuynh hướng dân chủ tư sản.
Chọn đáp án B

Câu 2:

Nguyên nhân chính nào khiến các nước Tây Âu có sự điều chỉnh đường lối đối ngoại từ những năm cuối thế kỉ XX đầu XXI?

Xem đáp án
Nguyên nhân chính khiến các nước Tây Âu có sự điều chỉnh đường lối đối ngoại từ những năm cuối thế kỉ XX đầu XXI là Chiến tranh lạnh kết thúc, trật tự hai cực Ianta tan rã.
Chọn đáp án C

Câu 3:

Ở Việt Nam, Mặt trận Thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương tập hợp quần chúng đấu tranh trong phong trào nào sau đây?

Xem đáp án
Ở Việt Nam, Mặt trận Thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương tập hợp quần chúng đấu tranh trong phong trào dân chủ 1936 – 1939.
Chọn đáp án A

Câu 4:

Với chủ trương giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc, tạm gác nhiệm vụ cách mạng ruộng đất trong giai đoạn 1930 – 1945, Đảng Cộng sản Đông Duơng đã

Xem đáp án

A loại vì ngay từ trong nội dung của Cương lĩnh chính trị đã xác định khả năng chống đế quốc của trung và tiểu địa chủ.

B loại vì xã hội Việt Nam có 2 mâu thuẫn cơ bản là mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp và giữa nông dân với địa chủ phong kiến → với chủ trương giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc, tạm gác nhiệm vụ cách mạng ruộng đất trong giai đoạn 1930 – 1945 mới chỉ giải quyết được 1 mâu thuẫn trong 2 mâu thuẫn cơ bản trên nên chưa đầy đủ.

C loại vì một trong những hạn chế của Luận cương là chưa xác định

D chọn vì nguyện vọng số 1 của nhân dân Việt Nam nói chung và nông dân Việt Nam nói riêng là giành được độc lập dân tộc. Chỉ có giành được độc lập dân tộc thì mới có thể giành được quyền lợi giai cấp.
Chọn đáp án D

Câu 5:

Trong giai đoạn 1919-1930, Nguyễn Ái Quốc đã

Xem đáp án

- thành lập Nha Bình dân học vụ năm 1946.

- sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930.

- ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến năm 1946.

- thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 1955.

Chọn đáp án B

Bài thi liên quan:

Đề số 1

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 2

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 3

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 4

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 5

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 6

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 7

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 8

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 9

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 10

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 11

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 12

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 14

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 15

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 16

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 17

40 câu hỏi 50 phút

Đế số 18

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 19

40 câu hỏi 50 phút

Đế số 20

40 câu hỏi 50 phút

Các bài thi hot trong chương:

4.5

Đánh giá trung bình

67%

33%

0%

0%

0%

Nhận xét

X

1 năm trước

Xuân Quỳnh

D

1 năm trước

Dung Nguyễn

L

1 năm trước

Lê Đức Anh

Bình luận


Bình luận