Câu hỏi:

09/05/2022 86

Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về các phép toán có thể được thực hiện với struct:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: A

Các biến struct không sử dụng các phép toán == và != bởi vì các thành phần trực thuộc struct không nhất thiết phải được lưu trữ trong các byte bộ nhớ liên tiếp.

Các phép toán có thể được thực hiện với struct bao gồm:

+ Phép gán, gán một biến struct cho một biến struct khác cùng kiểu.

+ Phép tham chiếu để lấy địa chỉ của một biến struct.

+ Truy vấn tới các thành phần của struct từ biến struct.

+ Sử dụng toán tử sizeof để lấy kích cỡ của biến struct.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Kiểu cấu trúc được định nghĩa:

Xem đáp án » 09/05/2022 187

Câu 2:

Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về kiểu cấu trúc (struct)?

Xem đáp án » 09/05/2022 178

Câu 3:

Có bao nhiêu cách gán giá trị cho biến bản ghi?

Xem đáp án » 09/05/2022 176

Câu 4:

Cho đoạn chương trình sau:

struct HocSinh{

string HoTen;

string NgaySinh, DiaChi;

float Toan, Van;

char XepLoai;

Trong đoạn chương trình trên các thành viên là:

Xem đáp án » 09/05/2022 170

Câu 5:

Cho đoạn chương trình sau:

struct HocSinh{

string HoTen;

string NgaySinh, DiaChi;

float Toan, Van;

char XepLoai;

Trong đoạn chương trình trên biến có kiểu dữ liệu cấu trúc là:

Xem đáp án » 09/05/2022 159

Câu 6:

Nếu A B là hai biến bản ghi cùng kiểu thì ta có thể gán giá trịcủa B cho A dùng lệnh gán trực tiếp bằng câu lệnh:

Xem đáp án » 09/05/2022 145

Câu 7:

Cho đoạn chương trình sau:

#include

 using namespace std;

 struct Rectangle {

int width, height;

};

 int main(void) {

struct Rectangle rec;

Nếu muốn gán giá trị cho biến height bằng 8 ta viết:

Xem đáp án » 09/05/2022 132

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK