Câu hỏi:

12/05/2022 1,185

Cho đoạn lệnh sau:

for i in range(5):

print(i)

Trên màn hình i có các giá trị là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: C

Vì i sẽ nhận các giá trị 0, 1, 2, 3, 4 theo cấu trúc vòng lặp for.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cấu trúc lặp với số lần biết trước có dạng:

Xem đáp án » 12/05/2022 22,811

Câu 2:

Cho đoạn lệnh sau:

for i in range(1,10,2):

print(i)

Trên màn hình i có các giá trị là:

Xem đáp án » 12/05/2022 8,669

Câu 3:

Tính tống S = 1 + 2 + 3 + … + n + … cho đến khi S>109. Điều kiện nào sau đây cho vòng lặp while là đúng:

Xem đáp án » 12/05/2022 3,347

Câu 4:

Cho đoạn chương trình sau:

s=0

for i in range(1,7,2):

s=s+i

Sau khi thực hiện đoạn chương trình trên giá trị của s là:

Xem đáp án » 12/05/2022 963

Câu 5:

cho đoạn chương trình sau:

s=0

for i in range(6):

s=s+i

Sau khi thực hiện đoạn chương trình trên giá trị của s là:

Xem đáp án » 12/05/2022 908

Câu 6:

Cấu trúc lặp với số lần chưa biết trước có dạng:

Xem đáp án » 12/05/2022 857

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK