Câu hỏi:

12/05/2022 3,618

Tính tống S = 1 + 2 + 3 + … + n + … cho đến khi S>109. Điều kiện nào sau đây cho vòng lặp while là đúng:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: C

Cấu trúc câu lệnh While có dạng:

While <điều kiện> : </điều>

Ý nghĩa: Câu lệnh được thực hiện khi điều kiện được thỏa mãn. Do vậy mỗi lần thực hiện câu lệnh nó sẽ kiểm tra điều kiện, đúng sẽ thực hiện, sai thì dừng vòng lặp. Mà điều kiện của bài là S>109 vì vậy nó sẽ kiểm tra S< 109</>

 thì tính tổng đến khi S>109 thì dừng.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cấu trúc lặp với số lần biết trước có dạng:

Xem đáp án » 12/05/2022 23,418

Câu 2:

Cho đoạn lệnh sau:

for i in range(1,10,2):

print(i)

Trên màn hình i có các giá trị là:

Xem đáp án » 12/05/2022 9,130

Câu 3:

Cho đoạn lệnh sau:

for i in range(5):

print(i)

Trên màn hình i có các giá trị là:

Xem đáp án » 12/05/2022 1,359

Câu 4:

Cho đoạn chương trình sau:

s=0

for i in range(1,7,2):

s=s+i

Sau khi thực hiện đoạn chương trình trên giá trị của s là:

Xem đáp án » 12/05/2022 1,052

Câu 5:

cho đoạn chương trình sau:

s=0

for i in range(6):

s=s+i

Sau khi thực hiện đoạn chương trình trên giá trị của s là:

Xem đáp án » 12/05/2022 1,025

Câu 6:

Cấu trúc lặp với số lần chưa biết trước có dạng:

Xem đáp án » 12/05/2022 943

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK