Câu hỏi:

12/05/2022 9,129

Cho đoạn lệnh sau:

for i in range(1,10,2):

print(i)

Trên màn hình i có các giá trị là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: A

Cấu trúc lặp hàm range():

Range(start,end,step)

Trong đó, start = khởi đầu dãy, end = kết thúc dãy, step = bước nhảy.

⇒ Trên màn hình hiện: 1,3,5,7,9

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cấu trúc lặp với số lần biết trước có dạng:

Xem đáp án » 12/05/2022 23,417

Câu 2:

Tính tống S = 1 + 2 + 3 + … + n + … cho đến khi S>109. Điều kiện nào sau đây cho vòng lặp while là đúng:

Xem đáp án » 12/05/2022 3,615

Câu 3:

Cho đoạn lệnh sau:

for i in range(5):

print(i)

Trên màn hình i có các giá trị là:

Xem đáp án » 12/05/2022 1,357

Câu 4:

Cho đoạn chương trình sau:

s=0

for i in range(1,7,2):

s=s+i

Sau khi thực hiện đoạn chương trình trên giá trị của s là:

Xem đáp án » 12/05/2022 1,051

Câu 5:

cho đoạn chương trình sau:

s=0

for i in range(6):

s=s+i

Sau khi thực hiện đoạn chương trình trên giá trị của s là:

Xem đáp án » 12/05/2022 1,021

Câu 6:

Cấu trúc lặp với số lần chưa biết trước có dạng:

Xem đáp án » 12/05/2022 943

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK