Câu hỏi:

12/05/2022 1,572

Cho câu lệnh sau: s = f1.readline().strip()

Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về câu lệnh trên:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: C

Vì câu lệnh f1.readline() có nghĩa là đọc một dòng từ tệp vào biến xâu, hàm strip() để cắt bỏ các dấu cách thừa.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để đọc một lần toàn bộ văn bản trong tệp f ta dùng lệnh:

Xem đáp án » 12/05/2022 3,622

Câu 2:

Để ghi xâu s vào biến tệp f ta dùng cú pháp:

Xem đáp án » 12/05/2022 3,487

Câu 3:

Để mở và ghi dữ liệu vào tệp b.txt với biến tệp f ta dùng lệnh:

Xem đáp án » 12/05/2022 3,246

Câu 4:

Để đọc mỗi lần một dòng từ tệp biến tệp f ta dùng lệnh:

Xem đáp án » 12/05/2022 3,220

Câu 5:

Để đóng biến tệp f khi kết thúc làm việc ta dùng lệnh:

Xem đáp án » 12/05/2022 2,942

Câu 6:

Để mở tệp bai1.doc để đọc dữ liệu bằng văn bản tiếng Việt Unicode thông dụng hiện nay ta dùng lệnh:

Xem đáp án » 12/05/2022 2,639

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK