Câu hỏi:

15/05/2022 30

Read the conversation again and decide whether the following statements are true (T) or false (F) (Đọc lại đoạn hội thoại và quyết định xem các câu sau là đúng (T) hay sai (F))

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

1. F

2. T

3. T

Hướng dẫn dịch:

1. Mẹ Nam đang nấu ăn.

2. Mọi người trong gia đình Nam làm một số công việc nhà.

3. Các con trong gia đình Minh không phải làm bất cứ việc nhà nào.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Write the verbs or phrasal verbs that are used with the nouns or noun phrases in the conversation in 1 (Viết các động từ hoặc cụm động từ được sử dụng với danh từ hoặc cụm danh từ trong cuộc hội thoại bài 1)

Write the verbs or phrasal verbs that are used with the nouns or noun phrases in (ảnh 1)

Xem đáp án » 15/05/2022 38

Câu 2:

Listen and read (Nghe và đọc)

Xem đáp án » 15/05/2022 30

Câu 3:

Complete the sentences from the conversation with the correct forms of the verbs in brackets (Hoàn thành các câu trong cuộc hội thoại với các dạng đúng của động từ trong ngoặc)

Xem đáp án » 15/05/2022 24

Bình luận


Bình luận