Câu hỏi:

15/05/2022 26

Write the verbs or phrasal verbs that are used with the nouns or noun phrases in the conversation in 1 (Viết các động từ hoặc cụm động từ được sử dụng với danh từ hoặc cụm danh từ trong cuộc hội thoại bài 1)

Write the verbs or phrasal verbs that are used with the nouns or noun phrases in (ảnh 1)

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

2. do

3. shop for

4. do

5. do

Hướng dẫn dịch:

1. put out the rubbish = vứt rác

2. do the laundry = giặt giũ

3. shop for groceries = mua hàng tạp hoá

4. do the heavy lifting = nâng vật nặng

5. do the washing-up = làm công việc giặt giũ, dọn dẹp

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Listen and read (Nghe và đọc)

Xem đáp án » 15/05/2022 27

Câu 2:

Read the conversation again and decide whether the following statements are true (T) or false (F) (Đọc lại đoạn hội thoại và quyết định xem các câu sau là đúng (T) hay sai (F))

Xem đáp án » 15/05/2022 24

Câu 3:

Complete the sentences from the conversation with the correct forms of the verbs in brackets (Hoàn thành các câu trong cuộc hội thoại với các dạng đúng của động từ trong ngoặc)

Xem đáp án » 15/05/2022 20

Bình luận


Bình luận