Câu hỏi:

15/05/2022 53

Work in pairs. Look at the picture and answer the questions (Làm việc theo cặp. Nhìn vào bức tranh và trả lời các câu hỏi)

Work in pairs. Look at the picture and answer the questions (Làm việc theo cặp (ảnh 1)

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Gợi ý:

1. An interviewer and a student is in a talk show.

2. He's talking about his family life and how his family have helped him achieve success in his studies.

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn có thể nhìn thấy gì trong hình?

- Một người phỏng vấn và một sinh viên đang tham gia một chương trình trò chuyện.

2. Bạn nghĩ học sinh đang nói về điều gì?

- Cậu ấy đang nói về cuộc sống gia đình của mình và gia đình đã giúp cậu ấy đạt được thành công như thế nào trong học tập.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Listen again and complete each sentence with ONE word from the recording. (Nghe lại và hoàn thành mỗi câu với MỘT từ trong bản ghi âm.)

Xem đáp án » 15/05/2022 38

Câu 2:

Listen to the talk show and decide whether the statements are true (T) or false (F) (Hãy nghe chương trình trò chuyện và quyết định xem các câu nói là đúng (T) hay sai (F))

Xem đáp án » 15/05/2022 34

Câu 3:

Work in groups. Discuss the following question (Làm việc nhóm. Thảo luận câu hỏi sau)

How can parents help their children achieve success in their studies?

Xem đáp án » 15/05/2022 34

Câu 4:

Listen to the introduction to the talk show and check whether your answer to Question 2 above is correct or not (Nghe phần giới thiệu về chương trình trò chuyện và kiểm tra xem câu trả lời của bạn cho Câu hỏi 2 ở trên có đúng hay không)

Xem đáp án » 15/05/2022 33

Bình luận


Bình luận