Câu hỏi:

15/05/2022 19

Listen to the introduction to the talk show and check whether your answer to Question 2 above is correct or not (Nghe phần giới thiệu về chương trình trò chuyện và kiểm tra xem câu trả lời của bạn cho Câu hỏi 2 ở trên có đúng hay không)

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Nội dung bài nghe:

Welcome to our talk show. Tonight our topic is 'Family Life' and our guest speaker is Le Minh Hieu. Hieu is a twelfth-grader. He's just won a gold medal at the international Physics Olympiad. He'll tell us about his family life and how his family have helped him achieve success in his studies.

Hướng dẫn dịch:

Chào mừng đến với chương trình trò chuyện của chúng tôi. Chủ đề tối nay của chúng ta là 'Cuộc sống gia đình' và khách mời là Lê Minh Hiếu. Hiếu đang là học sinh lớp 12. Bạn ấy vừa giành huy chương vàng Olympic Vật lý quốc tế. Bạn ấy sẽ kể cho chúng ta nghe về cuộc sống gia đình của anh ấy và cách gia đình đã giúp bạn ấy đạt được thành công trong học tập.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Work in pairs. Look at the picture and answer the questions (Làm việc theo cặp. Nhìn vào bức tranh và trả lời các câu hỏi)

Work in pairs. Look at the picture and answer the questions (Làm việc theo cặp (ảnh 1)

Xem đáp án » 15/05/2022 32

Câu 2:

Listen again and complete each sentence with ONE word from the recording. (Nghe lại và hoàn thành mỗi câu với MỘT từ trong bản ghi âm.)

Xem đáp án » 15/05/2022 31

Câu 3:

Work in groups. Discuss the following question (Làm việc nhóm. Thảo luận câu hỏi sau)

How can parents help their children achieve success in their studies?

Xem đáp án » 15/05/2022 20

Câu 4:

Listen to the talk show and decide whether the statements are true (T) or false (F) (Hãy nghe chương trình trò chuyện và quyết định xem các câu nói là đúng (T) hay sai (F))

Xem đáp án » 15/05/2022 15

Bình luận


Bình luận