Câu hỏi:

15/05/2022 16

Work in groups. Discuss the following question (Làm việc nhóm. Thảo luận câu hỏi sau)

How can parents help their children achieve success in their studies?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Parents play an important roles in children’s success in their studies. They can support and help their children choose good study strategies.

Hướng dẫn dịch:

Cha mẹ đóng một vai trò quan trọng trong sự thành công của trẻ trong học tập. Họ có thể hỗ trợ và giúp đỡ con cái của họ lựa chọn chiến lược học tập tốt.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Listen again and complete each sentence with ONE word from the recording. (Nghe lại và hoàn thành mỗi câu với MỘT từ trong bản ghi âm.)

Xem đáp án » 15/05/2022 27

Câu 2:

Work in pairs. Look at the picture and answer the questions (Làm việc theo cặp. Nhìn vào bức tranh và trả lời các câu hỏi)

Work in pairs. Look at the picture and answer the questions (Làm việc theo cặp (ảnh 1)

Xem đáp án » 15/05/2022 25

Câu 3:

Listen to the introduction to the talk show and check whether your answer to Question 2 above is correct or not (Nghe phần giới thiệu về chương trình trò chuyện và kiểm tra xem câu trả lời của bạn cho Câu hỏi 2 ở trên có đúng hay không)

Xem đáp án » 15/05/2022 17

Câu 4:

Listen to the talk show and decide whether the statements are true (T) or false (F) (Hãy nghe chương trình trò chuyện và quyết định xem các câu nói là đúng (T) hay sai (F))

Xem đáp án » 15/05/2022 14

Bình luận


Bình luận