Câu hỏi:

15/05/2022 27

Read the job advert and answer the questions (Đọc quảng cáo tuyển dụng và trả lời các câu hỏi)

Read the job advert and answer the questions (Đọc quảng cáo tuyển dụng và trả lời (ảnh 1)

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

1. City Centre of Community Development.

2. People who are interested in community development project and have a couple of hours to spare at the weekend.

Hướng dẫn dịch:

1. Ai cần tình nguyện viên?

- Trung tâm Phát triển Cộng đồng thành phố.

2. Ai có thể nộp đơn cho công việc?

- Người quan tâm đến dự án phát triển cộng đồng và có vài giờ rảnh rỗi vào cuối tuần.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Listen to an announcement and choose the best answer to complete each sentence. (Nghe thông báo và chọn câu trả lời đúng nhất để hoàn thành mỗi câu.)

Xem đáp án » 15/05/2022 33

Câu 2:

Work in groups. Discuss the following question. (Làm việc nhóm. Thảo luận câu hỏi sau.)

What do you think you can do to help people in your community? (Bạn nghĩ mình có thể làm gì để giúp đỡ mọi người trong cộng đồng của mình?)

Xem đáp án » 15/05/2022 28

Câu 3:

Listen again and decide whether the following statements are true (T) or false (F). (Nghe lại và quyết định xem các câu sau là đúng (T) hay sai (F).)

Xem đáp án » 15/05/2022 21

Bình luận


Bình luận