Câu hỏi:

15/05/2022 21

Listen again and decide whether the following statements are true (T) or false (F). (Nghe lại và quyết định xem các câu sau là đúng (T) hay sai (F).)

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

1. T

2. F

3. T

4. F

5. T

Hướng dẫn dịch:

1. Tổ chức này giúp đỡ mọi người trong khu vực.

2. Chỉ những người nghèo mới được hỗ trợ từ Trung tâm Phát triển Cộng đồng Thành phố.

3. Hiện trung tâm đang tìm kiếm tình nguyện viên.

4. Các tình nguyện viên mới sẽ chỉ trở thành thành viên của mạng lưới phát triển cộng đồng địa phương.

5. Hạn cuối của đơn xin việc là ngày 1 tháng 1.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Listen to an announcement and choose the best answer to complete each sentence. (Nghe thông báo và chọn câu trả lời đúng nhất để hoàn thành mỗi câu.)

Xem đáp án » 15/05/2022 33

Câu 2:

Work in groups. Discuss the following question. (Làm việc nhóm. Thảo luận câu hỏi sau.)

What do you think you can do to help people in your community? (Bạn nghĩ mình có thể làm gì để giúp đỡ mọi người trong cộng đồng của mình?)

Xem đáp án » 15/05/2022 27

Câu 3:

Read the job advert and answer the questions (Đọc quảng cáo tuyển dụng và trả lời các câu hỏi)

Read the job advert and answer the questions (Đọc quảng cáo tuyển dụng và trả lời (ảnh 1)

Xem đáp án » 15/05/2022 25

Bình luận


Bình luận