Câu hỏi:

02/01/2020 588

Cho 14,4 gam hỗn hợp Fe, Mg và Cu (số mol mỗi kim loại bằng nhau) tác dụng hết với dung dịch HNO3 (dư), thu được dung dịch X và 2,688 lít (đktc) hỗn hợp gồm 4 khí N2, N2O, NO và NO2 trong đó hai khí N2 và NO2 có số mol bằng nhau. Cô cạn cẩn thận toàn bộ X thu được 58,8 gam muối khan. Số mol HNO3 đã tham gia phản ứng là

Trả lời:

gt nFe = nMg = nCu = 0,1 mol 

N2 = nNO2 ghép: N2 + NO2 = N3O2 = N2O.NO = N2O + NO.

► Quy hỗn hợp khí về N2O và NO với số mol xy

nkhí = x + y = 0,12 mol. HNO3 Fe lên +3.

● mFe(NO3)3 + mMg(NO3)2 + mCu(NO3)2 = 0,1 × 242 + 0,1 × 148 + 0,1 × 188 = 57,8(g) < 58,8(g).

chứa muối NH4NO3 nNH4NO3 = (58,8 - 57,8) ÷ 80 = 0,0125 mol. Bảo toàn electron:

3nFe + 2nMg + 2nCu = 8nN2O + 3nNO + 8NH4NO3 8x + 3y = 0,6 mol

x = 0,048 mol; y = 0,072 mol.

► nHNO3 = 10nN2O + 4nNO + 10nNH4NO3 = 0,893 mol

Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phản ứng nào sau đây không tạo ra muối sắt (III)?

Xem đáp án » 02/01/2020 4,904

Câu 2:

Hòa tan hết 24,16 gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe3O4 trong dung dịch HCl loãng dư thấy còn lại 6,4 gam Cu không tan. Mặt khác hòa tan hết 24,16 gam hỗn hợp trên trong 240 gam dung dịch HNO3 31,5% (dùng dư) thu được dung dịch Y. Cho 600 ml dung dịch NaOH 2M vào dung dịch Y. Lọc bỏ kết tủa, cô cạn dung dịch nước lọc, sau đó nung tới khối lượng không đôi thu được 78,16 gam rắn khan. Nồng độ C% của Cu(NO3)2 trong dung dịch Y có giá trị gần nhất với

Xem đáp án » 02/01/2020 1,381

Câu 3:

Cặp chất không xảy ra phản ứng hóa học là

Xem đáp án » 02/01/2020 1,329

Câu 4:

Công thức của sắt (II) hiđroxit là

Xem đáp án » 02/01/2020 1,037

Câu 5:

Cho m gam Mg vào dung dịch chứa 0,06 mol AgNO3 và 0,15 mol Cu(NO3)2, sau một thời gian thu được 11,664 gam chất rắn và dung dịch X chứa 2 muối. Tách lấy kết tủa, thêm tiếp 5,04 gam bột sắt vào dung dịch X, sau khi các phản ứng hoàn toàn, thu được 5,616 gam chất rắn. Giá trị của m là:

Xem đáp án » 02/01/2020 756

Câu 6:

Trộn 8,1 gam Al với 35,2 gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe3O4, FeO, Fe2O3 và Fe(NO3)2, thu được hỗn hợp Y. Hòa tan hết Y vào dung dịch chứa 1,9 mol HC1 và 0,15 mol HNO3 đến phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch Z (không có NH4 + ) và 0,275 mol hỗn hợp khí T gồm NO và N2O. Cho dung dịch AgNOdư vào Z đến phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch M; 0,025 mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5) và 280,75 gam kết tủa. Phần trăm khối lượng của Fe(NO3)2, trong Y là

Xem đáp án » 02/01/2020 713

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »