Câu hỏi:

18/05/2022 15

Một đoạn dây dài 27,36m được chia làm 3 đoạn dây bằng nhau. Vậy mỗi đoạn dây dài:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack
Mỗi đoạn dây dài:
27,36 : 3 = 9,12 (m)
Chọn A.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Kết quả của phép chia 28,8 : 6 là:

Xem đáp án » 18/05/2022 36

Câu 2:

Phép chia 31,2 : 37 = 0,84 có số dư là:

Xem đáp án » 18/05/2022 20

Câu 3:

Kết quả đúng của phép tính 9,71 : 4 là:

Xem đáp án » 18/05/2022 15

Câu 4:

Đặt tính rồi tính:
a, 9,81 : 3       b, 0,72 : 48     c, 91,2 : 57

Xem đáp án » 18/05/2022 15

Câu 5:

Sợi dây thứ nhất dài 35,5m. Sợi dây thứ hai dài bằng35 sợi dây thứ nhất. Sợi dây thứ hai dài số mét là:

Xem đáp án » 18/05/2022 13

Câu 6:

Trong kho có 324,5 tấn thóc. Người ta đã lấy ra310 số thóc. Trong kho còn lại số tấn thóc là:

Xem đáp án » 18/05/2022 11

Bình luận


Bình luận